BaileObair Roinn an Taoisigh Polasaí Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

Polasaí Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

 

AN RANNÁN UM BEARTAS SÓISIALTA AGUS UM ATHCHÓIRIÚ NA SEIRBHÍSE POIBLÍ

Rúnaí Cúnta:                           John Shaw

Na Príomhoifigigh:                 Eileen Kehoe, Denis Breen

Is é ról an Rannáin um Beartas Sóisialta agus um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí tacú le hobair an Taoisigh agus an Rialtais lena chinntiú go dtacaíonn beartais agus seirbhísí poiblí le sochaí a chruthú atá cothrom agus cuimsitheach ar bhonn sóisialta agus cuidiú le hathnuachan agus athrú na seirbhíse poiblí.  Déanann an Rannán é sin trí thacú le Coistí Comh-Aireachta um Beartas Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí,  Sláinte, agus Athchóiriú Dlí agus Cirt, agus trí fheidhmiú mar chathaoirligh ar Ghrúpaí na nOifigeach Sinsearach ábhartha agus oibríonn siad i gcomhar le Ranna Rialtais agus le páirtithe leasmhara eile.

Tacaíonn an Rannán le hobair Bhord Bainistíochta na Státseirbhíse agus Bhord Cuntasachta na Státseirbhíse maidir le cur chun cinn Phlean Athnuachana na Státseirbhíse, a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2014.

Bíonn an Rannán i mbun idirchaidrimh le Coimisiún Imscrúdúcháin Fennelly (Nithe Áirithe a bhaineann leis an nGarda Síochána agus le daoine eile), agus le Coimisiún Imscrúdúcháin Cregan faoin gCorparáid Éireannach um Réiteach Banc [IBRC] maidir le hábhair riaracháin.

Tá an Oifig um an Chlár don Rialtas freagrach as maoirseacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na ngealltanas atá sa Chlár don Rialtas ar fud na Ranna go léir,  agus tá an Oifig faoi shainchúram an Rannáin.  Bíonn cur síos sa Tuarascáil Bhliantúil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag an Rialtas i dtreo comhlíonadh na ngealltanas sin agus léirítear tosaíochtaí don bhliain atá le teacht sa Tuarascáil.  Déanann an Rannán monatóireacht ar chur i bhfeidhm na dtionscnamh um Shaoráil Faisnéise agus um thrédhearcacht sa Roinn.

Tá tiomantas i Ráiteas Straitéise Roinn an Taoisigh 2015-2017 faoi dhul i dteagmháil le páirtithe leasmhara maidir le rioscaí straitéiseacha ó thaobh an dea-bhail náisiúnta sa todhchaí agus maidir leis na torthaí a fhoilsiú gach bliain.  Tá an Rannán freagrach as foilsiú Mheasúnú an Riosca Náisiúnta [NRA]. Déantar iarracht trí bhíthin an NRA díospóireacht a spreagadh agus a éascú faoi na rioscaí níos leithne a d’fhéadfadh teacht chun cinn mar gheall ar athruithe féideartha i gcúrsaí geopholaitiúla, eacnamaíochta, airgeadais, agus sóisialta.

Déanann an Rannán maoirseacht thar ceann na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialta (NESC).

Ba cheart aon cheisteanna maidir le hobair an Rannáin um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí agus Beartas Sóisialta a sheoladh chuig: socialpolicy@taoiseach.gov.ie nó trí ghlaoch ar (01) 619 4030.