BaileAn Taoiseach agus an RialtasLiostaí Airí agus Airí Stáit

Liostaí Airí agus Airí Stáit

 

Airí

Roinn

Ainm

An Taoiseach agus an tAire Cosanta

Leo Varadkar

Taoiseach

An Tánaiste agus an tAire Fiontar agus Nuálaíochta

Frances Fitzgerald

	 Tánaiste

An tAire Airgeadais

agus

An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Paschal Donohoe

Paschal Donohoe

An tAire Oideachais agus Scileanna

Richard Bruton

	 Min Bruton

An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar a bhfuil freagracht as Brexit

Simon Coveney

Simon Coveney

An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Charles Flanagan

Charlie Flanagan

An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Heather Humphreys

Min Humphreys

An tAire Sláinte

Simon Harris

	 Min Harris

An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara

Michael Creed

Michael Creed

An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Denis Naughten

	 Min Naughten

An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Shane Ross

	 Min Ross

An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Katherine Zappone

Katherine Zappone

An tAire Gnóthaí Comhphobail agus Tuaithe

Michael Ring

	 Min Ring
An tAire Fostaíochta agus Coimirce SóisialaíRegina DohertyMin Doherty
An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais ÁitiúilEoghan MurphyEoghan Murphy

Airí Stáit

Roinn

Ainm

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit ar a bhfuil freagracht as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin

Joe McHugh

Joe McHugh

Aire Stáit ag an Roinn Oideachais a bhfuil freagracht ar leith aici as Ardoideachais 

Mary Mitchell O'Connor

Mitchell O'Connor, Mary

Aire Stáit i Roinn an Taoisigh agus sa Roinn Cosanta le freagracht speisialta as Cosaint

Paul Kehoe

MoS Kehoe small

Aire Stáit sa Roinn Coimirce Sóisialaí, sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus sa Roinn Sláinte le freagracht speisialta as Saincheisteanna Míchumais

Finian McGrath

Finian McGrath

Helen McEntee

Patrick O'Donovan
Michael D'Arcy
Ciarán Cannon
Jim Daly
Brendan Griffin
John Paul Phelan
Catherine Byrne
Pat Breen
Sean Kyne
John Halligan
Andrew Doyle
Damien English
Kevin Boxer Moran
David Stanton

Tabharfar an liosta Airí Stáit cothrom le dáta de réir mar a fhógrófar iad.