BaileAn Taoiseach agus an RialtasCoistí Comh-aireachta

Coistí Comh-Aireachta

 

Féadfaidh an Rialtas Coistí Comh-Aireachta a bhunú chun cabhair a fháil a chuid freagrachtaí a chur i gcrích agus is í Roinn an Taoisigh atá freagrach as coistí dá leithéid a bhainistiú. Ón Rialtas a fhaigheann na Coistí Comh-Aireachta a n-údarás. Tá beirt bhall Rialtais nó níos mó ar na Coistí Comh-Aireachta agus féadfaidh an tArd-Aighne agus Airí Stáit a bheith ar na baill sin.

D'fhonn bheith ag teacht le tosaíochtaí na tíre, is iad seo a leanas na Coistí Comh-Aireachta atá ann faoi láthair:

Is é an Taoiseach atá ina chathaoirleach ar na Coistí Comh-Aireachta. Tá Rúnaí gach Coiste Comh-Aireachta ina oifigeach de chuid Roinn an Taoisigh (is gnách an duine sin a bheith ar leibhéal an Dara Rúnaí / Rúnaí Cúnta) a cheapann an tArd-Rúnaí chun an Rialtais, agus cuireann an duine sin an Taoiseach ar an eolas faoi réimsí beartais a bhaineann le hobair an Choiste sin. Chomh maith leis sin, feidhmíonn an Rúnaí mar chathaoirleach ar aon Ghrúpa d'Oifigigh Shinsearacha a bhunaítear chun tacú le hobair an Choiste Comh-Aireachta. Is gnách go dtagann Grúpaí na nOifigeach Sinsearach le chéile roimh chruinnithe an Choiste Comh-Aireachta ach is féidir leo comhordúchán tras-rannach a chur ar fáil chomh maith maidir le ceisteanna ábhartha ar gá do Choiste Comh-Aireachta iad a bhreithniú go foirmiúil.

Cuireann Coistí Comh-Aireachta ceisteanna substainteacha faoi bhráid an Rialtais lena gceadú, ach amháin sa chás go bhfuil ordú tugtha ag an Rialtas go sainráite do Choiste cinneadh a dhéanamh. Déantar gach Coiste Comh-Aireachta a dhíscaoileadh ag deireadh téarma Rialtais i mbun oifige. Díscaoiltear freisin iad tar éis dóibh tuarascáil deiridh a chur ar fáil don Rialtas, a sainchúram curtha díobh acu.

Taobh amuigh de struchtúr na gcruinnithe Rialtais agus Comh-Aireachta, is féidir idirghníomhú a bheith idir Roinn an Taoisigh agus an Taoiseach, an Tánaiste agus Airí Stáit a cheaptar sa Roinn sách rialta ag aon am agus níl sé teoranta do ghnáthuaireanta oibre ná do ghnáthshocruithe oifige. Is mar gheall ar nádúr na hoibre sa Roinn atá na socruithe seo ann, agus mar gheall ar stíl oibre na sealbhóirí oifige.